Volgens notulen en statuten van de vereniging werd de Jouster Fanfare officieel opgericht op 11 september 1961. Vooraf heeft dit veel discussie en het nodige tumult binnen de toenmalige Jouster gemeenschap gegeven. In de Jouster Courant van vrijdag 3 mei 1957 staat een advertentie met een oproep om te komen tot de oprichting van een Christelijke Muziekvereniging in Joure. Er wordt voor belangstellenden een vergadering gehouden op woensdag 8 mei in het lokaal achter de Gereformeerde kerk. Tot een oprichting komt het echter niet, naast voorstanders waren ook de tegenstanders naar deze vergadering gekomen. De tegenstanders bepleiten die avond de aansluiting bij de al bestaande Muziekvereniging Concordia. De Jouster Courant schrijft hierover: “De oprichting werd in Joure met gemengde gevoelens ontvangen, wat ook ter vergadering tot uitdrukking kwam. De voorzitter en enkele commissieleden stonden op de bres voor een christelijk muziekcorps waarin men z’n beginsel kan uitleven, terwijl anderen de aansluiting bepleiten van de nieuwe groep bij Concordia waar zij dan hun invloed konden laten gelden. Principe werd gesteld tegenover principe doch overtuigen deed men elkander niet.”

Tot een aansluiting bij Concordia is het dus niet gekomen, want in oktober 1960 namen elf Jousters elk een in bruikleen gekregen instrument mee naar huis en kwamen daarna wekelijks bijeen om te repeteren. Tijdens de oprichting van de Jouster Fanfare in 1961 werden in het bestuur gekozen, als voorzitter T. Wiersma, secretaris J. Bron en als penningmeester Y. Hoekstra. Dirigent werd de heer P. Holtrop uit Oldeouwer. De vereniging ging zich aansluiten bij de Christelijke Bond voor Harmonie en Fanfarekorpsen in Friesland, de zogenaamde Nieuwe Bond. Er waren sinds 1925 twee Christelijke organisaties voor muziekverenigingen in Friesland, de Oude Bond en de Nieuwe Bond. Pas in 1970 zijn beide weer gefuseerd tot één organisatie de huidige CBMF, de Christelijke Bond voor Muziekverenigingen in Friesland.

Het eerste optreden van de nieuwe muziekvereniging was op de Jouster Merke zondag toen door de evangelisatie commissie van de Gereformeerde kerk deze muzikanten werden gevraagd om de samenzang tijdens de straatprediking te begeleiden. In de zestig en zeventiger jaren werden door muziekverenigingen altijd veel buitenconcerten gegeven en allerlei evenementen opgeluisterd. De Jouster Fanfare bracht daarnaast ook regelmatig een muzikaal bezoek aan De Flecke, Het Theresiahuis en Vegelinshof.

In 1963 organiseerde de vereniging op13 juni het jaarlijkse Bondsconcours in Joure. Toen nog een buitenconcours met concert- en marswedstrijden.Met maar liefst 30 deelnemende korpsen en stralend weer werd dit een geslaagd festijn. In maart van dat jaar gaf de Jouster Fanfare haar eerste uitvoering in de bovenzaal van Terwisga.

Bij een pas beginnende muziekvereniging is de aanschaf van instrumenten de eerste prioriteit, er moest dus geld binnenkomen. Hiervoor werden door sympathisanten renteloze leningen verstrekt, er werden zogenaamde aandelen uitgegeven, en er werd begonnen met het opbouwen van een donateurbestand. De verkoop van pennen en koeken bracht geld in het laatje en er werd vanzelfsprekend contributie door de leden betaald. In 1963 was er tijdens de ledenvergadering op 20 april in de kas een bedrag van ƒ75,74. Aan nieuwe instrumenten was toen echter in het afgelopen boekjaar al een bedrag van ƒ5938.05 uitgegeven. In 1964 wordt melding gemaakt van een eerste subsidiebedrag van ƒ200, - ontvangen van de gemeente Haskerland.

Tijdens de ledenvergadering in dat jaar werd er voor het eerst gesproken over het deelnemen aan een concours, en wel in de 2de afdeling te Wolvega. Of de Jouster Fanfare daar toen is geweest vermeldt de historie niet. De jaarverslagen van 1964, 1965 en 1966 zijn helaas niet in het notulenboek geschreven. In 1967 is er wel sprake van een concours en wel in de Prinsentuin te Leeuwarden. Daar werd met de Hasse Suite van componist Gerard Boedijn een 1ste prijs behaald.

In dat jaar gebeurt er veel met de vereniging, er werd een 2de hands uniform op de kop getikt, men komt in het bezit van een vaandel en er werd gemarcheerd. Nu echter de smaak van een 1ste prijs was geproefd wilden de muzikanten in het najaar ook meedoen aan het jaarlijkse zaalconcours te Drachten. Dit veroorzaakte echter een conflict met de tot dan toe zeer gewaardeerde dirigent, met als resultaat het vertrek van Holtrop. Onder leiding van secretaris Bron werd er deelgenomen met weer een 1ste prijs als resultaat.

Er moest daarna wel een nieuwe dirigent worden gezocht. Via Harm Witteveen van Akkrum kwam het bestuur in contact met de huidige dirigent Bernhard van der Wal uit IJlst. Het eerste optreden onder leiding van de nieuwe dirigent was op 22 december tijdens de gezamenlijk kerstzangdienst in de R.K. kerk. Eerste kerstdag daarna begeleidde de Jouster Fanfare de zangdienst in de Gereformeerde kerk. Volgens het jaarverslag moesten de kerkgangers toen in een “iets”  hoger tempo zingen dan in die tijd gebruikelijk was voor de samenzang.

Laatste bijzonderheid uit 1967 was de oprichting van een eigen drumband. Op Hemelvaartsdag 1968 kwam de vereniging voor het eerst compleet met de nieuwe drumband te voorschijn tijdens een groot gymnastenfeest in Joure ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de K.N.V.G.

Deelname aan concoursen loopt als een rode draad door 40 jaar Jouster Fanfare, deze concoursen werden en worden nog steeds gebruikt om het muzikale niveau van een muziekvereniging omhoog te krijgen. Ook de motivatie van de muzikanten en het aanzien van de vereniging en de dirigent gaan bij goede resultaten evenredig mee omhoog. Dit lukte de Jouster Fanfare in de eind jaren zestig in het geheel niet. Het concours in Gorredijk werd een flop met een tweede prijs in de marswedstrijd en een tweede prijs voor het podium optreden. Er werd dan ’s middags behoorlijk gezweet bij het deelnemen aan de mars, terwijl men ‘s avonds het concert optreden nog eens liet beoordelen.

Er waren in die jaren ook enkele vergaderingen met het bestuur van Concordia met als doel een betere samenwerking, maar er werd natuurlijk ook gesproken over de mogelijkheid om tot één muziekvereniging te komen. Verder dan afspraken over samenwerking zal men echter nooit komen omdat het bestuur van de Jouster Fanfare niets van fuseren wilde weten. Er werden slechts afspraken gemaakt om gezamenlijk op te treden bij de sinterklaasoptocht, de avondvierdaagse, het anjerfonds concert en de kerstzangdienst.

Bitter weinig publieke belangstelling was er meestal voor de zogenaamde verplichtte concerten in het park Herema State om gemeentelijke subsidie te krijgen. Een poging om deze concerten te verplaatsen naar het plein voor de R.K. kerk vond bij de Culturele Commissie geen gehoor. In 1969 was er op dat plein wel veel belangstelling voor een gezamenlijke  taptoe met Concordia en Con Spirito. De verplichtte concerten werden later afgeschaft omdat een muziekvereniging toch meestal wel één of meer concerten per jaar geeft.

Eind jaren zestig ging het met de Jouster Fanfare een beetje bergafwaarts. De repetities waren iedere week op zaterdagavond en dat werd een steeds groter probleem. Ondanks dat de aanvangstijd werd vervroegd naar halfzeven bedankten er toch een vijftal leden. Het regelmatig aanwezig zijn van de muzikanten op de repetitie avonden liep terug en dirigent v/d Wal dreigde op te stappen wanneer daarin geen verbetering kwam. De drumband kreeg ook te maken met een terugslag. Toch werd eind november sinterklaas weer ingehaald met de Jouster Fanfare voorop. “Verschrikkelijk wat was het koud” schrijft de secretaris, en ”wat ging het er rommelig aan toe. Tot slot van de optocht liepen we niet voor Sint Nicolaas uit, maar kwamen we hem tegen.

Sponsorkliks

Leden Login

Agenda

 • Agenda

  2018 EVENEMENT LOCATIE TIJDSTIP
  zo 20 mei 1e pinksterdag: Kerkdienst Heremastate  9:00
  za 2 juni Schiermonnikoog Schiermonnikoog 9:30 boot
  vr  22 juni Midstraatconcert Joure 18:45
  vr 29 juni Veteranenherdenking Jouster Toer 15:45
  za 30 juni GRUTSK LF2018 Leeuwarden  's avonds
  vr 20 juli laatste rep voor zomervakantie Triangel 19:45
  vr 31 augustus 1e rep na de zomervakantie  Triangel  19:45
  7/8/9 september Jeugdweekend  Ermelo  
  za 24 november Under de Jouster Toer  Hobbe v. Baerdtsjerke  volgt
  za 22 december Adventsconcert Oerdracht 19:00 uur